Forskning

Norge har blant de strengeste energikravene til nybygg i verden, og de første plusshusene er realisert. Samtidig er flertallet av byggene som står i både år 2030 og 2050 allerede bygget. Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse er derfor en sentral klimaløsning for å nå de langsiktige klimamålene. Over halvparten av energibruken i Norge er fossil. Energieffektivisering i eksisterende bygg vil frigjøre fornybar energi som kan brukes til å elektrifisere transportsektoren, benyttes i industri, og samtidig gi et overskudd av fornybar energi som kan erstatte fossil energiproduksjon på kontinentet. Å gjøre bygningsmassen mer energieffektiv og redusere utslippene er helt avgjørende for å begrense klimaendringene. Vi anbefaler å innføre krav om energirevisjon av alle bygg med høyt energiforbruk, eller som har energimerke E eller lavere, hvor slike utredninger må utføres hvert fjerde år. Som en del av energirevisjonen skal driftsoperatørene få målrettet opplæring i drift av byggets styringssystemer.

Det totale årlige energiforbruket i den norske bygningsmassen utgjør omtrent 83 TWh. Energiforbruket tilsvarer ca. to tredeler av all norsk vannkraftproduksjon. En reduksjon på 10 TWh fra byggsektoren er alene nok til å elektrifisere hele den norske personbilparken (2,5 millioner elbiler) – som i dag har et klimagassutslipp på over 5 millioner tonn CO2.

Alt i alt tyder dette på at målet om 10 TWh energisparing mot 2030 vil kunne utløse samfunnsøkonomiske gevinster på 80–90 milliarder kroner og skape 7 000–8 000 nye, varige arbeidsplasser. I tillegg vil dette gi ringvirkninger utover de nye årsverkene skapt i byggenæringen som følge av inntekter, som igjen øker offentlig og privat konsum. I alt kan en gjennomføring av 10 TWh-målet skape mer enn 10000 nye arbeidsplasser.

Kilde: Zero Emission Resource Organisation (ZERO), August 2017

NVE sier i sin nye rapport Strømforbruket mot 2040 at Fastlands-Norge vil trenge 23 terawattimer (TWh) mer strøm i 2040 enn i 2018, og at dette må dekkes av fornybar energi.

Vår egen forskning viser at en bred satsing på energieffektivisering kan redusere energibehovet til norske bygg med hele 39 TWh fra 2020 til 2050.

For å oppnå denne store energibesparelsen trenger vi en ambisiøs oppgradering av eksisterende bygninger og innfasing av nullutslippsløsninger i nye og eksisterende bygg. Et nullutslippsbygg er et svært energieffektivt bygg som ved bruk av solcellepanel, varmepumpeløsninger, jordvarme, fjernvarme, batterier, varmelagring og smart styring produserer mer fornybar energi enn det bygget selv trenger.

Kilde: Forskersonen.no

Norway will not reach commited 2050 UN goals related to climate changes without taking serious action within the property market, this could be done by regulated reduction programmes within the sector.

It is stated from several different Research & universities that it should be possible to achieve a goal of 40% reduction within this sector with the use of different hardware supplies, combined with new technology.

Kilde: Norges Forskningsråd

Som vist i flere internasjonale studier, er energieffektivisering det enkleste og billigste klimatiltaket. Energieffektivisering i bygg vil være et meget viktig bidrag til at Norge kan utvikle et bærekraftig energisystem som møter våre internasjonale forpliktelser med hensyn til klimagassutslipp de neste tiårene.

Basert på et nasjonalt scenario der frigjort energi i byggsektoren blir brukt til elektrifisering av transportsektoren og offshorevirksomhet og total utfasing av oljefyring, vil Norges klimagassutslipp kunne reduseres med 6 millioner tonn.

Dette utgjør i underkant av 40 % av klimaforlikets målsetning om innenlandsk klimagassreduksjon innen 2020.

Energieffektivisering i byggsektoren vil trolig også være avgjørende for å kunne gjennomføre de forpliktelsene Norge vil få i fornybardirektivet og bygningsenergidirektivet fra EU.  Analysene anslår at staten vil kunne utløse potensialet på 12 TWh innen 2020 ved gå inn med  1,6 milliarder kroner per år fra 2010, og som økes gradvis til 2,6 milliarder fram mot 2020.

Kilde: Prosjektrapport 40 2009

Helt på tampen av Lavenergiprogrammets programperiode har vi ønsket å se nærmere på hvordan vi kan spare 10 TWh i eksisterende bygg slik Stortinget har vedtatt. Hvilke tiltak gir mest energisparing for pengene? Ikke overraskende viser denne potensialstudien at det ligger et stort potensiale for energisparing i den eksisterende bygningsmassen ved å (1) installere varmepumper, (2) ta i bruk ny og mer energieffektiv teknologi (3) gjennomføre energieffektivisering samtidig med annet nødvendig vedlikehold og (4) optimalisere driften av yrkesbygg.

Kilde: Daglig leder i Lavenergiprogrammet

Kontakt oss for en uforpliktende foranalyse
Kontakt oss for en uforpliktende foranalyse