Vi hjelper deg EffektivtSmartLønnsomt

Vi hjelper deg EffektivtSmartLønnsomt

Hva er en energikartlegging?

I en energikartlegging innhenter vi informasjon om bygget for å finne nåsituasjonen og hvorvidt det er fornuftig å gjennomføre en mer detaljert energianalyse.

Innhenting av eksisterende grunnlagsdata som:

 • Areal, byggeår – evt. Utbedringer gjort etter byggeår, estimert forbruk – strøm og evt. Annet som gass/olje, timesverdier, evt. energiattester, nett-/strømfakturaer mm.
 • Informasjon om strømforbruk med timesverdier fra nettselskap. Energihuset henter disse opplysningen fra nettselskapet om kunde ikke har de tilgjengelig. Timesverdier siste 3 år analyseres.
 • Hvilke/antall nåværende energidrivere/teknisk anlegg – eks. ventilasjonsanlegg, styringssystemer, varme/kjøling mm.

Informasjonen som innhentes blir blant annet sammenlignet med data fra NVE, Enova og egne referanseverdier for bygninger det er naturlig å sammenligne seg med.

Det gjennomføres Heliscope, solcelleberegning, for å avdekke potensiell solproduksjon opp mot kundens forbruksprofil. Dette for å vurdere nytte av installasjon av solcelleanlegg.

Energikartleggingen vil raskt kunne vise umiddelbare og enkle tiltak, samt justeringer som kan gi redusert energiforbruk.

Resultatet presenteres i en rapport hvor estimert energibesparelse i prosent anslås. Rapporten har til hensikt å gi en oversikt over nåsituasjonen for å hjelpe dere videre i beslutningsprosessen om energioptimalisering

Hva er energianalyse?

Fysisk befaring gjennomføres av en av våre ingeniører og/eller energirådgivere. Innhentet data og målinger gjort på befaring og fra gjennomført kartlegging behandles av våre energirådgivere.

Vi måler energiforbruk og monitorerer innemiljø, ser på eksisterende løsninger, energibærere og vurderer bygget i sin helhet. Ved behov gjennomføres dronescan og termografering av bygget.

Resultatene presenteres i en rapport hvor aktuelle tiltak listes opp og defineres med årlig besparelse i kWh, samt en estimert kostnad for de ulike tiltakene. Alle våre rapporter utarbeides i et kost/nytte-perspektiv opp mot et lavt, medium og høyt prisscenario på energi. En detaljert-energianalyse rapport vil bli fremlagt.

Hvis ønskelig bistår vi kunden som en rådgiver i prosessen med å finne de beste entreprenørene for å implementere de aktuelle tiltakene.

Energimerking- og attest; hva betyr det og hvorfor trenger vi det?

Hele 40% av Norges energibruk går til bygninger. Et lite energieffektivt næringsbygg som krever mye strøm til oppvarming vil da ikke bare være en belastning for miljøet, men vil også kunne føre med seg unødvendig store strømregninger. Loven krever at energiattesten skal vises frem til interessenter før salg eller utleie skjer, og at den skal være en del av markedsføringen. Som eier er det du som er ansvarlig for å legge frem energiattest, og for at de oppgitte opplysningene er riktig.

Yrkesbygninger med mer enn 1000 m2 oppvarmet BRA skal til enhver tid ha gyldig energiattest. Dersom det gjøres enderinger og forbedringer på bygningen som kan påvirke energimerket, skal merkingen gjennomføres på nytt slik at energiattesten representerer bygningen slik den faktisk er.

Energimerket viser energistandarden til bygningen og oppvarmingssystemet. Energikarakteren går fra A til G hvor A er den beste karakteren.

En god energikarakter viser hvorvidt bygningen er energieffektiv og at det er enkelt å holde en stabil innetemperatur samt mulig å få lave energiregninger.

Det er et krav om energimerking av alle næringsbygg over 50 m2 ved salg eller utleie. For næringsbygg over 1000 m2 gjelder det i tillegg krav om at gyldig energiattest skal forekomme til enhver tid.

Med strømprisene vi ser i dag og stadig nye krav fra banker og myndigheter vil et oppdatert energimerke gjøre seg enda mer gjeldene. Vi ser at leiemarkedet fremover vil preges av hvilken energikarakter bygget har. Leietakere vil være mer opptatt av bygget energimerke da det vil fortelle de noe om driftskostnadene av å leie lokalene sett i sammenheng med energikostnad og – forbruk.

Skal du selge eller leie ut? Vi hjelper deg med energimerking- og attest. Vi gjennomfører alltid en fysisk befaring når vi utarbeider energimerke- og attest. Avhengig av byggets størrelse og kompleksitet bruker vi en til tre dager på dette arbeidet. Fysisk befaring etterfølges av beregninger i Simien og utarbeidelse av rapport samt registrering. Totalt brukes normalt 3 til 10 arbeidsdager fra oppstart til ferdigstillelse.

Inneklimamonitorering: Sunnere Miljø, Bedre Økonomi

Et sunt og økonomisk inneklima avspeiler byggets innemiljø og ventilasjonseffektivitet. Ventilasjon er ofte en vesentlig energidriver. Derfor er det avgjørende å overvåke og justere etter faktiske forhold. Ved å monitorere aspekter som:

 • Temperatur
 • Fuktighet
 • CO2

over et helt kalenderår, får man nøyaktige data. Resultatene kan vises visuelt på skjermer, og vi tilbyr kvartalsvise rapporter tips på justeringer som kan gjøres.

Vær et skritt foran: Velg bærekraft før det blir et krav!

Klimaregnskap gir deg en detaljert oversikt over bedriftens CO2-utslipp fra det siste året, og fremhever viktigheten av miljøarbeid og ressursbruk. Dette verktøyet er ikke bare en metode for å holde styr på utslippene; det identifiserer også hvilke aktiviteter i din virksomhet som bidrar mest til klimagassutslipp. Med denne innsikten kan du enklere vurdere tiltakene som best reduserer virksomhetens klimafotavtrykk.

Med økende fokus på miljø og klima, står mange virksomheter overfor krav om å dokumentere sin miljøpåvirkning. Å ha et klart klimaregnskap (eller miljøregnskap) er ikke bare en måte å overholde disse kravene på; det gir deg også en mulighet til å definere og jobbe mot konkrete bærekraftsmål. Regnskapet spiller en avgjørende rolle i bærekraftsrapportering, tilbyr et måleverktøy for kontinuerlig forbedring, og er et kraftfullt middel for å vise frem dine fremskritt.

Med Energihusets verktøy får du ikke bare en rapport klar for publisering på nettsider og i årsrapporter, men også en veiledning for forbedring på hvert enkelt punkt hvor utslipp er rapportert. Gjennom våre rapporter, gir vi deg nøklene til å transformere din virksomhet til en grønnere og mer bærekraftig versjon.

Omhandles din bedrift av Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven, vedtatt av Stortinget i juni 2021 og trådte i kraft fra 1. juli 2022, sikrer virksomheters åpenhet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Overskrider virksomheten din to av disse tre tersklene?

 1. Balansesum på 35 millioner kroner
 2. Gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret
 3. Salgsinntekt på 70 millioner kroner

Hvis svaret er ja, så er virksomheten din pålagt ved lov å innføre åpenhetsloven.
Hvis svaret ditt er nei, så vær klar over at du likevel må tilpasse deg kravene i loven. Hvorfor? Fordi de store kundene dine (de som svarer «ja» over) kommer til å kreve informasjon fra deg.

La oss se på hva som forventes av deg. Loven krever at du oppfyller flere krav:

 • Utføre aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer
 • Offentliggjøre en årlig rapport om aktsomhetsvurderinger, inkludert retningslinjer, rutiner, funn av negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og ansattes arbeidsforhold og planlagte tiltak for å stanse konsekvensene
 • Informere alle som kontakter virksomheten om hvordan den håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold

Når må du være klar? Innen 30. juni 2023, sier loven. Da må virksomheten ha en redegjørelse gjennomført og signert av styret. Er du ikke klar, vit at det vil kunne få konsekvenser.

Det er essensielt for virksomheter å ikke bare forstå interne forhold, men også hele leverandørkjeden og forretningspartnerskap. Med omfattende kartlegging som kreves, er det viktig å handle proaktivt,
la oss hjelpe deg i dette arbeidet.

#Klikk her for å lese mer om loven.

Nesten 10 000 bedrifter er allerede sertifisert

Miljøfyrtårn tilbyr et omfattende digitalt styringsverktøy designet for å veilede virksomheter i deres forpliktelse til bærekraft og miljøforbedring.

Kjernen i vår tilnærming er miljøledelsessystemet, hvor sertifiserte virksomheter får gratis digital tilgang via Miljøfyrtårnportalen. Styringsverktøy benytter en firetrinns prosess: planlegging, utførelse, kontroll og korrigering av miljøtiltak. Når fulgt konsekvent, fører denne metoden virksomheter oppover i en progressiv “grønn spiral”.

Stol på vår erfaring; vår rådgiver er blant Norges mest anerkjente, med et imponerende antall sertifiseringer under beltet.

Synes du strøm er komplisert og er lei av å bli lurt?

Energihuset er stolt partner til World Kinect Energy Services. World Kinect Energy Services leverer sine tjenester til mer enn 140 000 kunder i mer enn 200 land.
I det norske markedet er Energihuset den foretrukne leverandøren for deres kunder på energikartlegging- og analyse.

World Kinect Energy Services sine kunder bruker fra 10 GWh og mer årlig. Som underleverandør til World Kinect Energy Services, får Energihuset tilby sine kunder tilsvarende avtaler som de største energikonsumentene, til kunder også i SMB-markedet. Dette gjør vi ved å samle kundene i en pool.

Vårt mål er å gjøre strøm forståelig, derfor har vi ikke 20 forskjellige strømprodukter, vi opererer med spot pluss påslag eller aktiv forvaltning gjennom World Kinect Energy Services. Vi kan hjelpe deg med å kjøpe bedre og smartere.

Raskeste måten å redusere bedriftens klimaavtrykk på?

Alle fornybare strømprodusenter får en opprinnelsesgaranti per enhet de produserer. Fornybar strøm kan dessverre ikke spores, og den fysiske strømmen er den samme, uansett om man kjøper opprinnelsesgarantier eller ikke. Garantien innebærer altså ikke at energien som faktisk leveres er produsert med fornybare ressurser, men at kraftleverandøren har produsert tilsvarende energimengde av fornybare kilder.

Hensikten med opprinnelsesgarantier er å gjøre ren energi mer attraktivt i markedet og dermed skape insentiver og bidra til økt produksjon av fornybar energi. På strømbørsen skiller ikke priskalkulasjon mellom tilbud fra fossile eller fornybare strømprodusenter, og de får den samme prisen. Opprinnelsesgarantier sørger for å gjøre fornybare strømprodusenter mer konkurransedyktige.

Opprinnelsesgarantier er dessuten den mest anerkjente metoden for å dokumentere null utslipp fra strømbruk (Scope 2) og overholder kvalitetskriteriene for GHG protocol Scope 2, som ligger til grunn for de fleste rapporteringsstandarder.

Ønsker du å inkludere dette i din strømavtale? Vi er her for å hjelpe!

Klimakvoter

Under EUs kvotesystem, gir én klimakvote deg tillatelse til å slippe ut ett tonn med CO2-ekvivalenter. Det er viktig å skille mellom en klimakvote og en utslippsenhet. Miljødirektoratet forvalter EUs kvotesystem i Norge og Energihuset er godkjent av Miljødirektoratet for å kunne omsette klimakvoter.

Hva er EUs kvotesystem?

EUs kvotesystem er i hovedsak laget for industrien, og fungerer ved at det settes et tak som sier hvor mange CO2-ekvivalenter som maksimalt kan slippes ut fra år til år. Dette taket reduseres så over tid, slik at utslippene også reduseres.

Under dette taket, kjøper og leverer industrien klimakvoter, for å gjøre opp for sine utslipp. På denne måten skaper man et marked og en pris på CO2, og etter hvert som taket går ned, og prisene på CO2 går opp, gir det incentiver til å redusere utslippene framfor å kjøpe klimakvoter. Alle nasjonene som deltar i EUs kvotesystem, forvalter sin del av et felleseuropeisk klimakvoteregister. Her må hver kvotepliktig virksomhet ha en egen konto, hvor de hvert år må betale inn et antall klimakvoter som svarer til utslippene fra foregående år.

Mange bedrifter som foreløpig ikke er kvotepliktige er allerede i gang med å kompensere for sitt utslipp. Slik kompensasjon er ikke omfattet av EUs kvotesystem og det finnes mange tilbydere av ulike løsninger. Energihuset kan hjelpe til med å manøvrere i jungelen av tilbydere og sammen med våre kunder utarbeider vi en helhetlig bærekraftstrategi.

Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse.